Kiến nghị Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả khảo sát tại Cục Hải quan TP.HCM về thực trạng kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã nêu một số kiến nghị đối với Chính phủ.

Doanh nghiệp tra cứu thông tin tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung. Ảnh: T.H

Theo đó, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép xây dựng một luật để sửa đổi một số luật liên quan đến KTCN theo hướng cho phép thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro để kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa XNK có trọng tâm, trọng điểm;

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa, chi tiết hóa, mã hóa theo HS; quy định rõ ràng về tiêu chuẩn áp dụng, phương thức kiểm tra theo thông lệ quốc tế, đơn vị và địa điểm kiểm tra;

Thu hẹp danh mục hàng hóa nhập khẩu cần thiết phải KTCN trước khi thông quan và chỉ kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh, để giảm tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu phải KTCN từ 30-35% xuống còn 15% vào cuối năm 2016 như Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra và cam kết giảm 50% thời gian thông quan hàng hóa XNK của UBND TP.HCM với Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế cho những nội dung về kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng tại các Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ và toàn bộ các Thông tư của các Bộ quy định về KTCN đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để thống nhất về KTCN, trong đó:

Công bố danh mục hàng hóa XNK thuộc diện KTCN cần phải thực hiện kiểm tra tại thời điểm trước khi thông quan; Thống nhất quy định về hồ sơ đăng ký kiểm tra, phương thức kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra, trình tự kiểm tra, địa điểm kiểm tra, các trường hợp miễn, giảm kiểm tra và ấn chỉ sử dụng trong KTCN;

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chương trình tin học phục vụ cho việc quản lý chuyên ngành, KTCN, kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia; phổ biến, tập huấn rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết để tham gia sử dụng.

Kiến nghị các cơ quan quản lý KTCN cấp trên tăng cường bố trí các nguồn lực cho các đơn vị KTCN tại các cửa khẩu lớn của thành phố. Các cơ quan KTCN tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận, nhân viên của mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để ra kết quả và cập nhật kết quả KTCN lên cổng thông tin KTCN sớm nhất.

Các cơ quan KTCN tăng cường các nguồn lực cho hoạt động KTCN tại cửa khẩu. Tiếp tục cải tiến quy trình, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện KTCN để đảm bảo tính tuân thủ của pháp luật về KTCN, rút ngắn thời gian có thể để ra kết quả kiểm tra trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian tới nên hợp nhất các cơ quan KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hình thành một tổ chức chung để thống nhất việc chỉ đạo, gọn nhẹ và hiệu quả.

Kiến nghị Chính phủ giao Tổng cục Hải quan chủ trì cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Cổng thông tin một cửa quốc gia để khẩn trương tin học hóa thủ tục KTCN với những chương trình thân thiện, kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết để tham gia.

Tăng cường các nguồn lực cho Cục Kiểm định hải quan để đủ sức tiếp nhận và thực hiện việc KTCN cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi được Chính phủ hoặc các Bộ quản lý KTCN ủy quyền…

Lê Thu