Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hà Nam

Chiều 11-11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam về thực hiện Quy chế này.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hà Nam - Ảnh 1

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hà Nam, năm 2016, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở có những chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực ở cộng đồng dân cư trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã nghiêm túc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, cụ thể. Công tác xây dựng và thực hiện dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp bước đầu được quan tâm triển khai thực hiện và có chuyển biến tích cực, tạo quan hệ đồng thuận, hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn kiểm tra, thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tại Hà Nam đã thảo luận, trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và các đề xuất kiến nghị của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Nam đã đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam cần lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các văn bản có liên quan đến xây dựng và triển khai QCDC ở cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở ở ba loại hình, gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về QCDC ở cơ sở cho nhân dân và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Quan tâm giúp đỡ những cơ sở yếu kém; nâng cao chất lượng thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở.