Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa ở Khánh Hòa

Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và lợi ích chung cho cộng đồng.

Tiền công đức phải sử dụng minh bạch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Các nội dung chính sẽ được kiểm tra bao gồm, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội. Xem việc mở tài khoản, sổ sách thu chi, tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức…

Trước ngày 15/12, Sở Văn hóa – Thể thao Khánh Hòa gửi danh mục chi tiết các di tích lịch sử, văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích theo Luật Di sản… để làm căn cứ kiểm tra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ở Khánh Hòa được giao chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Kết quả kiểm tra báo lên UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 5/3/2024.

Di tích Tháp Bà Ponagar (Nha Trang, Khánh Hòa) cũng thuộc diện sắp được kiểm tra việc quản lý tiền công đức.

Di tích Tháp Bà Ponagar (Nha Trang, Khánh Hòa) cũng thuộc diện sắp được kiểm tra việc quản lý tiền công đức.

Theo văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa, tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, đảm bảo công khai, minh bạch.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/kiem-tra-viec-quan-ly-tien-cong-duc-tai-cac-di-tich-lich-su-van-hoa-o-khanh-hoa-169231210110808101.htm