Kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc triển khai 'Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025' năm 2021.

  Mục đích của việc kiểm tra, giám sát nhằm nắm bắt tình hình triển khai, phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trong việc thực hiện Kế hoạch số 51/QĐ-BGDĐT về việc thực hiện đề án.

  Đề án trên được phê duyệt kèm theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 8-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2021-2025, đề án đặt mục tiêu nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 90% số giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; 85% số giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên...

  Minh Khang

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/994252/kiem-tra-viec-dao-tao-boi-duong-can-bo-giao-vien-mam-non