Kiểm tra điều kiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh

    Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021-2022.

    Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng; đồng thời xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi để triển khai dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại từng địa phương.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra các điều kiện giảng dạy và bảo đảm chất lượng dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, nếu không đủ điều kiện sẽ không cho phép tổ chức giảng dạy.

    Minh Đức

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1014573/kiem-tra-dieu-kien-giang-day-mon-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh