Kiểm toán Nhà nước xem xét lại định giá Genco 3

Genco 3 tháng 8/2014 đã được Bộ Công thương phê duyệt chủ trương cổ phần hóa và chốt giá trị doanh nghiệp ngày 1/1/2015

Theo kế hoạch, Genco 3 sẽ đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào tháng 3/2016 nhưng không thực hiện được

Theo Bộ Công thương, để việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3) thành công ty cổ phần đảm bảo chặt chẽ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Genco 3.

Được biết, Genco 3 là một trong ba tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập năm 2012 và hoạt động từ năm 2013. Genco 3 được chọn thí điểm cổ phần hóa, tháng 8/2014 đã được Bộ Công thương phê duyệt chủ trương cổ phần hóa và chốt giá trị doanh nghiệp ngày 1/1/2015. Theo kế hoạch, Genco 3 sẽ đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào tháng 3/2016, sau đó tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào tháng 5/2016 nhưng đã không thực hiện được. Đến 31/3/2014, vốn chủ sở hữu của Genco 3 là 12.327 tỷ đồng, tổng tài sản là 78.751 tỷ đồng.

N.Dương