Kiểm toán nhà nước: Nhiều kiến nghị về vốn cho Chương trình nông thôn mới

Việc nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là cơ chế phân bổ, huy động vốn theo kiến nghị của KTNN được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã và ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/kiem-toan-nha-nuoc-nhieu-kien-nghi-ve-von-cho-chuong-trinh-nong-thon-moi-post292536.html