Kiểm toán Nhà nước kiến nghị bán đấu giá 157 xe gắn máy

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, 157 xe gắn máy ở các dự án đã kết thúc cần thực hiện bán đấu giá để thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/104483.cand