Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung cấp thực phẩm an toàn

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trước hết là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về ý nghĩa, tầm quan trọng của ATTP đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP. Cần quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong quản lý kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm từ tỉnh khác về Hà Nội, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm...

Trang Thu