Không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục của ngành BHXH

Không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm Xã hội. Đây là yêu cầu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đối với Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-yeu-cau-nop-so-ho-khau-so-tam-tru-khi-thuc-hien-cac-thu-tuc-cua-nganh-bhxh-104112.htm