Không sử dụng ngân sách để cơ cấu lại DN nhà nước

Kiên quyết cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng không cần thiết, chậm triển khai; hạn chế chuyển nguồn đến ngày 31-12 hằng năm để kiểm soát chặt chẽ bội chi, trần nợ công hằng năm.

Không sử dụng ngân sách để cơ cấu lại DN nhà nước - Ảnh 1

Với 428 đại biểu tán thành, chiếm 86,64% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết ấn định tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương không quá 3,7% GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP. Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Về bảo đảm an toàn nợ công, nghị quyết khẳng định lại mục tiêu nợ công hằng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm.

Ngoài yêu cầu giảm mạnh bội chi ngân sách, cơ cấu lại các khoản nợ công, giảm tỉ trọng nợ nước ngoài, tăng tỉ trọng nợ trong nước, nghị quyết cũng đề ra việc xây dựng thị trường trái phiếu, hạn chế phát hành trái phiếu quốc tế, giữ kỳ hạn trái phiếu chính phủ trên năm năm là chủ yếu, nâng kỳ hạn trung bình trái phiếu Chính phủ phát hành trong giai đoạn 2016-2020 lên khoảng 6-8 năm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu trên là: Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để chống thất thu, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, chống thất thoát, lãng phí trong chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Tích cực đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước để giảm tối đa nợ đọng thuế.

Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị trong việc quản lý ngân sách nhà nước.

Kiên quyết cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng không cần thiết, chậm triển khai; hạn chế chuyển nguồn đến ngày 31-12 hằng năm để kiểm soát chặt chẽ bội chi, trần nợ công hằng năm.

Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ chính quyền địa phương; bố trí nguồn đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đóng góp cổ phần tại các tổ chức tài chính quốc tế.