Không nên nắm giữ ngoại tệ nếu không có nhu cầu

    Báo Công An Nhân Dân
    13 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Nhà nước sẽ có các biện pháp thu hút số ngoại tệ trôi nổi vào hệ thống ngân hàng, xóa bỏ các chính sách gây tâm lý đô la hóa. Thu hẹp tiến tới xóa bỏ việc niêm yết, định giá, thanh toán bằng ngoại tệ và kinh doanh ngoại tệ trái phép, xóa bỏ chế độ thanh toán trực tiếp bằng ngoại tệ trong nước.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/6/93851.cand