Không kịp IPO vẫn phải cổ phần hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính ngay trong tháng 8 này phải hoàn chỉnh để Thủ tướng ký ban hành quyết định về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện (cụ thể hóa Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 6/3/2014); nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2013/NĐ-CP về phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Trong quý III/2014, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải hoàn thiện hướng dẫn cổ phần hóa đối với những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường chứng khoán.

Cụ thể, những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO vẫn phải thực hiện cổ phần hóa, với cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác.

Theo Nam Kinh
baodautu.vn