Không được đưa quân vào thành

24H.COM.VN - Có những đoạn đối thoại không hề liên quan đến việc những người nói đang làm, thế mà họ vẫn hiểu, tài nhỉ!