Không được bán cổ phần dưới mệnh giá

Mặc dù tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ, không đủ điều kiện để cổ phần hóa, nhưng Bộ Tài chính vẫn yêu cầu, giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa cũng không được thấp hơn mệnh giá cổ phần (10.000 đồng).

Theo Thông tư 194/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, đối với doanh nghiệp thua lỗ không đủ điều kiện để cổ phần hóa, Công ty Mua bán nợ (DATC) chỉ được quyền quyết định mua nợ để tái cơ cấu sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu.

>> PXS bán 5 triệu cổ phần cho McPECOM

>> DN mía đường muốn bán cổ phần ưu đãi cho nông dân