Không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái phép

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị phụ trách xây dựng trong toàn ngành để cảnh báo về những vi phạm trong hoạt động quản lý gói thầu xây lắp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-de-xay-ra-tinh-trang-chuyen-nhuong-thau-trai-phep-70003.htm