Không biết bây giờ trong ấy ra sao...

Số phận của những người thân đang nằm trong vùng lũ dữ không biết sống chết thế nào đã làm cho hàng ngàn người dân ở Đà Nẵng có bà con, người thân đang ở vùng bị cơn lũ dữ nhấn chìm như ngồi trên đống lửa.