Khởi sự kinh doanh với văn phòng ảo

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Khởi sự kinh doanh, sử dụng dịch vụ văn phòng ảo sẽ giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu, hạn chế rui ro thất bại.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_b.asp?atcl_id=5f5e5d5d59595f&t=mzdetail