Khóa Việt – Tiệp bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng

Công ty Cổ phần Khóa Việt – Tiệp công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều tài liệu.

Khóa Việt – Tiệp bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng - Ảnh 1

Ngày 29/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1044/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khóa Việt – Tiệp.

Theo đó, công ty này bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Khóa Việt – Tiệp công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, 2014; Báo cáo thường niên năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 2015).