Khoa học và Công nghệ Vùng Đông Nam bộ: Chuyển mình mạnh mẽ

Đông Nam bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 8,3%/năm. Trong sự phát triển chung của cả vùng, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã thể hiện rõ vai trò "then chốt", làm thay đổi mạnh mẽ các hoạt động trong sản xuất và đời sống.