Khoa học và công nghệ Tây Ninh: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Trong những năm đổi mới, khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển KT - XH tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, KH&CN đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.