Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Bình phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ, tập thể cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% chi bộ, tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy KBNN Quảng Bình đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KBNN Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Đối với ngành KBNN nói chung và KBNN Quảng Bình nói riêng, giai đoạn 2020-2025 có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đảng ủy KBNN Quảng Bình đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, Đảng ủy KBNN Quảng Bình sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy KBNN Quảng Bình lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN an toàn, hiệu quả, đúng chế độ quy định, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu, đạt chỉ tiêu giải ngân chi NSNN hằng năm; góp phần đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 của địa phương...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy KBNN Quảng Bình tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đảng ủy KBNN Quảng Bình cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, làm cho phong trào này trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đặc biệt, coi trọng xây dựng những chủ trương, giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các giải pháp khắc phục lâu dài đã được cấp ủy xác định qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình và những vấn đề mới phát sinh.

Đ.N

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/kho-bac-nha-nuoc-quang-binh-tap-trung-trien-khai-nhiem-vu-chinh-tri-trong-nhiem-ky-moi-3763