Kho bạc Nhà nước phát hiện gần 17.500 khoản chi chưa đúng quy định

Đến hết tháng 10, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 17.495 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 29,4 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/10/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 598.428 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch Nhà nước giao năm 2016.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 17.495 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 29,4 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước phát hiện gần 17.500 khoản chi chưa đúng quy định - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/10/2016, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2016 giải ngân qua hệ thống KBNN ước thực hiện là 201.214,9 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao (kế hoạch nhà nước giao đến thời điểm báo cáo là 329.939,5 tỷ đồng); trong đó: vốn XDCB giải ngân là 146.017,7 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 4.176,5 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 20.037,8 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 30.982,9 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 63,3 tỷ đồng, chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Về kết quả huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển, tính đến hết ngày 31/10/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 270.206,5 tỷ đồng, đạt 95,91% kế hoạch năm. Trong tháng 10/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 19.886 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

VĂN HUY