Khiếu kiện đông người, vượt cấp có chiều hướng giảm

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Tiền Hải đã tập trung chỉ đạo Thanh tra huyện và các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức đối thoại và trả lời công dân, do đó việc gửi đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người đã có chiều hướng giảm; những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong huyện được tập trung chỉ đạo và khắc phục cơ bản...

Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra huyện đã tiến hành 7 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phòng, chống tham nhũng đối với chủ tịch UBND 7 xã, thị trấn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cũng đã triển khai và ban hành 4 kết luận thanh tra về quản lý tài chính, thực hiện quy chế dân chủ, quản lý cán bộ công chức, viên chức, sử dụng người lao động, thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2015 tại 4 trường tiểu học. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả, dự thảo kết luận thanh tra tại Trường Trung học cơ sở xã Đông Quý.

Đồng thời, Thanh tra huyện cũng đã triển khai việc thanh tra chấp hành Luật Ngân sách, quản lý thu- chi, các hoạt động tài chính ngân sách xã năm 2015; quản lý đầu tư XDCB một số công trình đối với Chủ tịch UBND xã Tây Giang; triển khai cuộc thanh tra về chấp hành Luật đất đai, quản lý đất đai đối với Chủ tịch UBND xã Phương Công.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện, Thanh tra huyện đã tích cực, chủ động rà soát đơn thư KN, TC liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã của một số cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong dịp bầu cử, 13 xã trong huyện đã có đơn thư KN, TC, kiến nghị phản ánh (KNPA) liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã. Thanh tra huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và tích cực đôn đốc, hướng dẫn các xã giải quyết đơn thư. Đến ngày 12/5/2016 toàn bộ đơn thư KN, TC của công dân đã được trả lời bằng văn bản theo đúng quy định.

Cùng kỳ, tại trụ sở tiếp công dân huyện đã tiếp 52 đoàn với 473 lượt người; các xã, thị trấn tiếp 307 lượt người. Trong đó, có 10 đoàn đông người.

Nội dung KN, TC, KNPA của công dân chủ yếu liên quan đến cán bộ cơ sở không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã; quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, hỗ trợ GPMB thu hồi đất; đề nghị thanh tra công tác quản lý thu chi ngân sách; xây dựng cơ bản và chế độ chính sách xã hội...

Trong 9 tháng, các cấp, các ngành trong huyện đã tiếp nhận 56 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 55 đơn. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết 10/15 đơn. Các xã, thị trấn đã giải quyết 18/40 đơn. Còn 27 đơn đã và đang được xem xét giải quyết.

Từ nay đến cuối năm, Thanh tra huyện Tiền Hải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC; bố trí thời gian lực lượng tổ chức tốt các cuộc thanh tra; chú trọng công tác thanh tra kinh tế xã hội gắn với giải quyết đơn thư KN, TC. Chú ý nâng cao chất lượng công tác thanh tra, đảm bảo kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Trọng Tài