Khi sức mạnh đại đoàn kết được phát huy

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường nỗ lực phấn đấu, trong những năm qua kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc tỉnh Phú Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước thềm Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên, PV Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Phan Hữu Đại - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

PV: Được biết, trong nhiệm kỳ qua Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua?

Ông Phan Hữu Đại: Với chính sách dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành các chính sách đặc thù và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, cùng với các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội được tiếp tục triển khai thực hiện, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, đã góp phần làm cho bộ mặt vùng đồng bào dân tộc và miền núi thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt.

Trong đó những thành tích nào được xem là nổi bật, thưa ông?

- Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong đó, 100% số xã của tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã, nhiều xã đã có đường nhựa đến trung tâm; các công trình thủy lợi đã được xây dựng, phục vụ tưới cho hơn 6.700 ha đất canh tác; 100% số thôn, buôn miền núi có điện lưới quốc gia, với tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt trên 90%...

Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực miền núi từ 11-13 triệu đồng/người/năm; riêng đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 6-8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo vùng miền núi giảm bình quân mỗi năm từ 3-5% (riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4-5%). Bằng nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án, từ năm 2009 – 2014 đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới trên 2.300 nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách vùng dân tộc, miền núi (trong đó trên 1.200 nhà theo Đề án 167 của Thủ tướng Chính phủ), giúp đồng bào có nơi ở ổn định lâu dài.

Phong trào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau hơn 3 năm triển khai, đến nay toàn vùng miền núi có 31/42 xã đạt từ 5-10 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 16/42 xã đạt từ 8-10 tiêu chí. Đến nay, 100% thôn, buôn, trường học trên địa bàn đều có chi bộ đảng; có 1.936 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 5,6% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Từ các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ kế thừa cũng như đặt ra các mục tiêu trọng tâm nào, thưa ông?

- Trong thời gian tới, công tác dân tộc có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp và diễn biến khó lường. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị vận động tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc; coi đại đoàn kết dân tộc là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định và phát triển bền vững. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cộng đồng các dân tộc ở Phú Yên phát triển đa dạng và phong phú với 31 thành phần dân tộc anh em, trong đó có 30 dân tộc thiểu số với 58.656 người chiếm khoảng 6% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là dân tộc Ê đê: 23.535 người, chiếm 40,12%; Chăm: 21.579 người, chiếm 36,79%; Ba na: 4.661 người, chiếm 7,95%… Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa tỉnh Phú Yên.

Văn Nhất