Khi sếp là người nóng tính

Thật khó có thể nỗ lực hết lòng khi phải làm việc dưới quyền một nguời nóng nảy, ưa la lối, thậm chí còn hay chỉ trích một cách thô bạo.