Khi nào giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp?

  202 liên quanGốc

  Đây là câu hỏi được nhiều giáo viên đặt tra khi vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một loạt Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

  **Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

  - Trước ngày 20-3-2021:

  Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng II, hạng III và hạng IV; trong đó:

  + Giáo viên mầm non hạng II yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng (sau đây gọi là chứng chỉ) giáo viên mầm non hạng II.

  + Giáo viên mầm non hạng III yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III.

  + Giáo viên mầm non hạng IV không yêu cầu phải có chứng chỉ.

  Như vậy: Giáo viên chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng IIII hoặc từ hạng III lên hạng II.

  - Từ ngày 20-3-2021:

  Một tiết học tiếng Anh ở Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5 - TPHCM (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Tấn Thạnh

  Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

  + Giáo viên mầm non hạng III phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

  + Giáo viên mầm non hạng II phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng II.

  + Giáo viên mầm non hạng I phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng I

  Như vậy

  - Từ 20-3-2021, đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

  - Đối với những đối tượng khác:

  Lưu ý: Giáo viên mầm non hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

  >> Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

  **Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

  - Trước ngày 20-3-2021:

  Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 3 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng II, hạng III và hạng IV; trong đó:

  + Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.

  + Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III.

  + Giáo viên tiểu học hạng IV không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng.

  Như vậy: Giáo viên tiểu học chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng III hoặc từ hạng III lên hạng II.

  - Từ ngày 20-3-2021:

  Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

  + Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

  + Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.

  + Giáo viên tiểu học hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng I.

  Như vậy:

  - Đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

  - Đối với những đối tượng khác:

  Lưu ý: Giáo viên tiểu học hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

  >> Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

  **Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

  - Trước ngày 20/3/2021:

  Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm I, II và III; trong đó:

  + Giáo viên THCS hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

  + Giáo viên THCS hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.

  + Giáo viên THCS hạng III không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng.

  Như vậy: Giáo viên THCS chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.

  - Từ ngày 20-3-2021:

  Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

  + Giáo viên THCS hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng III (đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng vào giáo viên THCS hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

  + Giáo viên THCS hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.

  + Giáo viên THCS hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

  Như vậy:

  - Đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THCS hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

  - Đối với những đối tượng khác:

  Lưu ý: Giáo viên THCS hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

  Giáo viên THCS hạng I cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng I mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng I) thì được bổ nhiệm vào hạng II mới.

  >> Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

  **Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

  - Trước ngày 20/3/2021:

  Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng I, II, III; trong đó:

  + Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

  + Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

  + Giáo viên THPT hạng III không yêu cầu có chứng chỉ.

  Kết luận: Giáo viên THPT chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.

  - Từ ngày 20-3-2021

  Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

  + Giáo viên THPT hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III (đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng vào giáo viên THPT hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

  + Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

  + Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

  Như vậy:

  - Đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THPT hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

  - Đối với những đối tượng khác

  >> Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

  T.Ngôn

   Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/cong-doan/khi-nao-giao-vien-phai-co-chung-chi-boi-duong-chuc-danh-nghe-nghiep-20210325075742661.htm