Khen thưởng cuối năm: Cán bộ trẻ cần tiếp tục phấn đấu!

Cơ quan nọ có 31 người, đầu năm đăng ký thi đua ai cũng đăng ký đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Cuối năm bình xét, chỉ tiêu cấp trên cho chỉ được 10 người. Trong 31 người, có 7 đồng chí là lãnh đạo (chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên), 3 đồng chí là chuyên viên già sắp đến tuổi hưu, 21 đồng chí là chuyên viên trẻ, có người mới làm việc được 3 đến 4 năm.

Khen thưởng cuối năm: Cán bộ trẻ cần tiếp tục phấn đấu! - Ảnh 1

Ảnh minh họa (internet)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan tổ chức họp, tranh luận gay gắt về các tiêu chuẩn và đánh giá thành tích. Ai cũng muốn chọn được người xứng đáng. Có ý kiến cho rằng: Do các đồng chí lãnh đạo cơ quan tích cực chỉ đạo, điều hành công việc nên cơ quan mới có thành tích, vì vậy thành tích của cơ quan trước hết phải là thành tích của các đồng chí lãnh đạo. Ý kiến khác lại cho rằng: thành tích của cơ quan là nhờ vào đội ngũ chuyên viên trẻ, có trình độ, năng lực, quá trình công tác có sáng tạo, nhiều sáng kiến, đã tham mưu cho lãnh đạo cơ quan và trực tiếp giải quyết nhiều công việc có hiệu quả.

Cũng có ý kiến cho rằng các đồng chí chuyên viên sắp đến tuổi hưu có thời gian công tác lâu năm, có nhiều đóng góp cho cơ quan nên xứng đáng được bình xét... Mỗi người một ý, cuộc họp kéo dài gần hết buổi vẫn chưa xong. Cuối cùng là thống nhất bỏ phiếu.

Kết quả, Chiến sĩ thi đua cơ sở thuộc về 7 đồng chí là lãnh đạo và 3 đồng chí chuyên viên sắp nghỉ hưu, 21 đồng chí là chuyên viên trẻ không được chọn Chiến sĩ thi đua.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kết luận: “Chúng ta đã lựa chọn được những đồng chí xứng đáng đề nghị cấp trên khen thưởng. Tuy danh sách không khác các năm trước, nhưng chúng ta đã lựa chọn có lý, có tình và cực kỳ chính xác. Các đồng chí không được xét đợt này không nên buồn, vì các đồng chí còn trẻ, thời gian cống hiến còn nhiều, cần tiếp tục phấn đấu và ưu tiên cho những người đi trước…"

Câu chuyện trên tuy không phải phổ biến nhưng nó vẫn tồn tại và diễn ra ở một vài cơ quan nào đó. Tiêu chí xét chiến sĩ thi đua cuối năm không phân biệt già hay trẻ, lãnh đạo hay không là lãnh đạo mà phải là những người hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có đề án khoa học mang lại hiệu quả thiết thực, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.... Nhưng thực tế việc xét thi đua, khen thưởng trong nhiều cơ quan đang diễn ra thiếu công bằng, khách quan.

Tình trạng ưu tiên lãnh đạo, ưu tiên người có thâm niên theo kiểu “tre già thì măng mọc” vẫn đang xảy ra. Hậu quả là nảy sinh những bất đồng trong nội bộ cơ quan; cán bộ, nhân viên không nhiệt tình, hào hứng làm việc vì “làm tốt cũng không được công nhận”. Lớp cán bộ trẻ thì giảm nhiệt tình, không muốn phấn đấu, không yên tâm bám công việc. Thực trạng này vô hình trung đang tạo ra “sức ỳ” trong nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay.

Minh Đức