Khẳng định vai trò của khoa học xã hội trong đời sống

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng".

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ V­ăn Thưởng khẳng định, khoa học xã hội ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Nhiều kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của khoa học xã hội đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước vào việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa... Hội thảo đã nhận được 32 bài tham luận, được chia làm 5 nhóm vấn đề: Vấn đề chung, kinh nghiệm thực tiễn, các nhóm cụ thể gắn với từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của nhiều chuyên gia, nhà lý luận am hiểu, tâm huyết trên các lĩnh vực.

Vũ Hoa