Khẳng định công lao to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng

Ngày 7-8, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Chí Công với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam”.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7-8-1912/7-8-2017); nhằm tiếp tục làm rõ những cống hiến của đồng chí Võ Chí Công-người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì lý tưởng cộng sản; một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng và nhân dân ta.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định, trong suốt quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công không chỉ trung kiên với lý tưởng của Đảng mà còn khẳng định bản lĩnh của một nhà lãnh đạo cách mạng, bởi sự xuất hiện và những thành công của đồng chí khi phải vượt qua nhiều thử thách nghiệt ngã trong thời kỳ vận động cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945), tới công cuộc bảo vệ chế độ mới (1945-1946), qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc (1945-1975) và giai đoạn thống nhất đất nước. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, đồng chí đều biểu thị thái độ trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân để đối diện và làm thay đổi những quan niệm, những phương thức hoạt động, những phương án có sẵn hoặc những quan điểm cũ kỹ, giáo điều, xa rời thực tiễn... bằng sự sáng tạo cùng với trí tuệ khoa học, cách mạng, sự tin tưởng vô biên vào sức mạnh nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Với những cống hiến đặc biệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng, đồng chí Võ Chí Công thật sự xứng đáng là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự tọa đàm nhất trí cho rằng, cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và những cống hiến của đồng chí Võ Chí Công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

HẰNG CHI