Khẩn trương nghiên cứu đề xuất xây dựng, cải tạo chợ nông thôn ở huyện Sóc Sơn

Trong nội dung Công văn số 8007/VP-KT ban hành ngày 8/9, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc xây dựng và cải tạo chợ nông thôn trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng và cải tạo chợ nông thôn ở 7 xã có nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn. Trong đó có đề cập, dự án xây dựng và cải tạo chợ nông thôn ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn là dự án thành phần của dự án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 25/2/2008.

Sau khi được phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cùng với đơn vị tư vấn, UBND huyện Sóc Sơn và các xã trong vùng dự án đã thực hiện các bước trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo đúng qui định. Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo chợ nông thôn ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5171/QĐ-UBND Ngày 12/11/2012, với qui mô đầu tư: Xây dựng, cải tạo 6 chợ nông thôn trên địa bàn 6 xã (Nam Sơn, Bắc Sơn, Tân Hưng, Việt Long, Đức Hòa, Xuân Thu) của huyện Sóc Sơn với tổng mức đầu tư 105,399 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 - 2016.

Dự án được triển khai thực hiện các bước theo đúng trình tự, thủ tục qui định và đã được đưa vào danh mục kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015. Tuy nhiên, do chưa được bố trí vốn nên dự án chưa triển khai thực hiện được trong giai đoạn 2013-2015.

Để tiếp tục thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản gửi UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các dự án đầu tư công trung hạn 2016-2020 và đề nghị đưa dự án xây dựng và cải tạo chợ nông thôn ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020, đề nghị bố trí vốn khởi công năm 2016. Đến nay, dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để báo cáo UBND thành phố bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và chờ UBND thành phố bố trí vốn để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân địa phương và các điều kiện chuẩn bị của dự án, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND thành phố bố trí vốn để thực hiện dự án của 3 chợ (Bắc Sơn, Đức Hòa, Xuân Thu) vào năm 2016-2017; tổng mức đầu tư 45,875 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp 25,358 tỷ đồng. Ba chợ còn lại (Nam Sơn, Tân Hưng, Việt Long), giao UBND huyện Sóc Sơn, các sở, ngành tiếp tục rà soát để thành phố bố trí thực hiện trong những năm tiếp theo.

Liên quan đến việc giao chủ đầu tư, phương án 1, đề nghị UBND thành phố tiếp tục giao Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Phương án 2, chuyển giao UBND huyện Sóc Sơn là chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án, đồng thời, ủy quyền cho UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố về đề xuất của UBND huyện Sóc Sơn…

PV