Khẩn trương báo cáo kế hoạch thực hiện xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT báo cáo kế hoạch thực hiện xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ trên các tuyến quốc lộ theo quy hoạch đã được Bộ GTVT tải phê duyệt.

Khẩn trương báo cáo kế hoạch thực hiện xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ - Ảnh 1

Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT báo cáo kế hoạch thực hiện xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ trên các tuyến quốc lộ

Theo đó, yêu cầu các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ tại địa phương giai đoạn 2013-2015 và năm 2016, kế hoạch thực hiện quy hoạch trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ tại địa phương năm 2017.

Đôn đốc các đơn vị kinh doanh trạm dừng nghỉ theo quy hoạch trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ tại địa phương giai đoạn 2013-2015 và khẩn trương hoàn thiện việc đầu tư xây dựng để công bố theo quy định. Đồng thời, báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục ĐBVN qua Vụ Vận tải trước ngày 1/3/2017.

Trần Kim