Khai trương 3 Cổng thông tin điện tử

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Đây là Cổng thông tin điện tử về WTO/Tiếp cận thị trường, các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) và các hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/155740