Khai thuế TNCN: Tính toán giảm trừ có lợi nhất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khác với thuế thu nhập cao trước đây bởi tính thuế trực tiếp trên số thu nhập thực chất, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều điểm mới như giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc, các tiêu chuẩn miễn trừ khác trong các hoạt động kinh doanh về chứng khoán, bất động sản...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=118344