Khai mạc phiên họp thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nội dung chủ đạo của phiên họp kéo dài trong 5 ngày là công tác xây dựng pháp luật. Các dự án luật, pháp lệnh lần đầu tiên được Ban soạn thảo trình để UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp này, bao gồm: dự án Luật Người cao tuổi; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự