Khai mạc Hội nghị ca cao Đông Nam Á

Hội nghị ca cao Đông Nam Á lần thứ 11 khai mạc ngày 26/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung bàn các vấn đề liên quan đến phát triển cây ca cao và tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.