Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20

Ngày 28/2, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Sao Paulo, Brazil, với chủ đề xây dựng một mô hình toàn cầu hóa mới mang tính toàn diện và bền vững hơn, tập trung vào hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-mac-hoi-nghi-bo-truong-tai-chinh-g20-112464.htm