Khắc phục tình trạng thu hồi đất tràn lan

KTĐT - Tối 6/7, trong khuôn khổ chuyên mục "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" phát sóng trên kênh VTV1, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho biết, những thay đổi trong chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã góp phần khắc phục tình trạng thu hồi đất tràn lan trong thời gian qua.
Bên cạnh đó, quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ đối với từng đối tượng và từng loại đất cụ thể; tách bạch các khoản bồi thường và các khoản hỗ trợ để đảm bảo công bằng cho các đối tượng bị thu hồi đất và quan tâm hơn đến sinh kế cho người có đất bị thu hồi. Một điểm đáng lưu ý khác là việc quy định vai trò của tư vấn trong xác định giá đất để đảm bảo tính khách quan.
Về tái định cư, việc lập các khu tái định cư phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền trước khi thực hiện việc thu hồi đất. Quy định quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải trong cùng một ngày. Quá trình thu hồi, lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải có sự tham gia của người có đất bị thu hồi để đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ.