Kết quả kiểm toán niên độ ngân sách năm 2006: Chi sai chế độ, định mức vẫn phổ biến

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Việc chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức bước đầu cũng đã có hướng chuyển biến, song vẫn còn 16/29 địa phương được kiểm toán chi hỗ trợ không đúng chế độ, không thuộc nhiệm vụ chi với số tiền hơn 182 tỷ đồng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/7/157424