Kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2008 của PVFC

Năm 2008 là năm đầu tiên PVFC triển khai hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Tài chính cổ phần. Toàn thể CBNV PVFC triển khai kế hoạch năm với tiềm lực mới: Vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; Mạng lưới hoạt động gồm 9 Chi nhánh và 4 Công ty thành viên; Có cổ đông chiến lược là Morgan Stanley - một định chế tài chính hàng đầu thế giới.