Kết quả đấu giá bán cổ phần của Viglacera

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Viglacera - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu.

Ngày đấu giá: 29/03/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 80.579.262 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 23.000 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT

+ Tổ chức: 3 NĐT

+ Cá nhân: 0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 69.000.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 69.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 37.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 23.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 23.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 23.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 23.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 23.000 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT

+ Tổ chức: 3 NĐT

+ Cá nhân: 0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 69.000.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.587.000.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 30/03/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/04/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 02/04/2019 đến ngày 05/04/2019

Thùy Linh/BNEWS/HNX