Kết nối bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Tại Hà Nội, trong 2 ngày 6, 7/10, Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ICHCAP) đã phối hợp tổ chức Hội nghị tiểu vùng Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á lần thứ 2 - 2015.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/ket-noi-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the/69515