Kết luận của Bộ Chính trị về "Báo cáo Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020"

LTS - Ngày 1-4, Bộ Chính trị đã ra Thông báo Kết luận số 234-TB/T.Ư Về "Báo cáo Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) Về khoa học công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020". Chúng tôi xin trích đăng nội dung thông báo kết luận nêu trên: