Kéo dài thời gian thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xử lý sớm các kiến nghị, tạo điều kiện tối đa để TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng mô hình và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các quận huyện, xã phường của TP.

Không thành lập Sở ATTP, TP thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý ATTP thuộc UBND TP nêu tại Thông báo 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Ngọc Hoàng