Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

  Đảng Cộng Sản VN
  Gốc

  - Ngày 17/11/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 4279/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.

  (ĐCSVN) - Ngày 17/11/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 4279/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.

  Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng công tác hộ tịch từ trước đến nay về thể chế và tổ chức thể chế; rút ra những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong công tác hộ tịch để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng Luật hộ tịch. Đồng thời, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững, bảo đảm công tác đăng ký hộ tịch được chính xác, đầy đủ, phục vụ đắc lực cho kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trong thời gian tới.

  Tiếp dân làm thủ tục đăng ký hộ tịch. Ảnh: phapluatvn.vn

  Bộ Tư pháp cũng đánh giá các quy định của pháp luật về hộ tịch hiện hành trong mối liên hệ với thực tiễn để làm cơ sở cho việc xây dựng Luật hộ tịch; Đánh giá tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch và hiệu quả thực tế của công tác này đối với các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương trong thời gian qua; Đánh giá về mô hình kinh tế và quản lý kinh tế, về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch và đánh giá về mối quan hệ giữa quản lý hộ tịch với các lĩnh vực khác.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=491992&co_id=30362