Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV ngày 1/2/2024 về Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024. Theo đó, hướng dẫn đăng ký dự kiểm định như sau:

Thí sinh đăng ký dự kiểm định qua Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức hoặc theo nội dung trong Hướng dẫn đăng ký dự thi kiểm định do Hội đồng kiểm định ban hành (Mẫu phiếu đăng ký kiểm định được ban hành kèm theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP ).

Thí sinh đăng ký dự kiểm định được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi. Trong trường hợp sắp xếp địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi, Hội đồng kiểm định có thể thay đổi địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi và thông báo cho người đăng ký biết trước ít nhất 07 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi.

Khi đăng ký dự kiểm định thành công, thí sinh đăng ký được gửi giấy xác nhận đăng ký dự kiểm định vào địa chỉ email đã đăng ký. Trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, Hội đồng kiểm định tổ chức các điểm thi nhằm bảo đảm cho từng kỳ kiểm định diễn ra an toàn, an ninh, tiết kiệm, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2024.

HL

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-sach-moi/ke-hoach-to-chuc-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-nam-2024/183662.htm