Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023): Thực hiện phương châm 'Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm'

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17.11.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký.

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023): Thực hiện phương châm 'Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm' - Ảnh 1

NLĐ và đoàn viên công đoàn mong chờ Đại hội CĐ các cấp sẽ bầu ra được những cán bộ có năng lực, nhiệt tình để tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi của họ

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của công đoàn các cấp

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, các NQ, Chỉ thị của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức CĐ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp CĐ; đổi mới phương thức và hoạt động của các cấp CĐ nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào tổ chức CĐVN, góp phần xây dựng GCCN VN và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. ĐH CĐ các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết ĐH CĐ cùng cấp và NQ ĐH CĐ cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN. Thông qua ĐH CĐ các cấp, lựa chọn bầu vào BCH CĐ những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện NQ của ĐH, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế CĐVN trong giai đoạn mới. ĐH CĐ các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức CĐ; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của BCH, ban thường vụ CĐ các cấp. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với tham luận tại ĐH là không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại ĐH, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động CĐ ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp CĐ quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐVN. Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại ĐH về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, NLĐ quan tâm, đề xuất kiến nghị. Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự BCH CĐ các cấp, Kế hoạch nêu rõ: BCH CĐCS, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên: Từ 03 đến 15 ủy viên. CĐCS có từ 3.000 đoàn viên trở lên không quá 19 ủy viên. Đối với CĐCS có trên 10.000 đoàn viên, địa bàn rộng, số lượng ủy viên BCH thực hiện theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (có hướng dẫn riêng). BCH CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở: Không quá 27 ủy viên. BCH CĐ TCty trực thuộc TLĐ không quá 35 ủy viên. BCH CĐ ngành TƯ và tương đương, BCH LĐLĐ tỉnh, TP trực thuộc TLĐ có dưới 100.000 đoàn viên không quá 39 ủy viên, có từ 100.000 đoàn viên trở lên không quá 49 ủy viên. LĐLĐ TP Hà Nội, LĐLĐ TP HCM không quá 55 ủy viên. Số lượng ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra CĐ các cấp, thực hiện theo quy định của Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04.3.2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XI.

Người tham gia BCH ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau: Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ ĐH CĐ. Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, CĐ cấp trên chủ động trao đổi với cấp ủy đảng để xem xét, quyết định. Đối với ủy viên BCH CĐ cấp cơ sở khu vực ngoài nhà nước, Đoàn Chủ tịch TLĐ sẽ có hướng dẫn riêng.

ĐH CĐ cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn ĐH CĐCS tiến hành từ 1.7.2017, hoàn thành trước 31.12.2017. Thời gian ĐH không quá 1 ngày.

ĐH CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hoàn thành trước 31.3.2018. Thời gian ĐH không quá 1,5 ngày.

ĐH CĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ TCty trực thuộc TLĐ tổ chức hoàn thành trước 30.6.2018. Thời gian ĐH không quá 2 ngày.

ĐH XII CĐVN tổ chức vào quý III/2018. Thời điểm cụ thể do BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI quyết định. Thời gian ĐH không quá 3 ngày.

B.C.Đ