Jennifer Garner: Ắp đầy ước mơ sân khấu!

24H.COM.VN - Siêu điệp viên của CIA Sydney Bristow sắp thực hiện được giấc mơ cuộc đời: đứng trên sân khấu Broadway. Jennifer Garner sẽ là người đồng hành của Kevin Kline trong cuộc cách mạng phục hưng "Cyrano De Bergerac".