Iraq: Ứng xử với di sản tinh thần thời Hussein

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Người ủng hộ cho rằng, kiếm thép tay sắt trên Khải Hoàn Môn là tiêu trí thống trị của Saddam, cần dỡ bỏ. Người phản đối cho rằng, Khải Hoàn Môn là tiêu chí tự hào dân tộc của Iraq chiến thắng Iran, quyết không thể dỡ bỏ...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/12/65001.cand