Infographic: Giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài của địa phương rất khó khăn

    3 liên quanGốc

    Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài được giao đầu năm 2021 của các địa phương là 63.709 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải ngân của các địa phương vẫn rất khó khăn. Vốn đã giải ngân mới bằng 1,73% dự toán.

    Hồng Vân

      Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-06-23/infographic-giai-ngan-oda-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-cua-dia-phuong-rat-kho-khan-106164.aspx